نویسنده admin

حشرات Tineola.bisselliella
0

حشره بید پروانه کوچکی است با نام علمی tincola biseliella به رنگ زرد که طول…